Id ego superego

Id ego superego แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีของซิกมันด์ ฟอยด์

Id ego superego

Id ego superego จิตใต้สำนึก เป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีของซิกมันด์ ฟอยด์ ที่อธิบายถึงการทำงานของจิตวิญญาณในมนุษย์สามส่วนที่สำคัญ นั่นคือ อิด, อีโก้, และ ซูเปอร์อีโก้

“Id” (อิด) แทนส่วนถ่ายทอดสัญชาตญาณ ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ตราบเท่าใจทุกข์ทรมานและต้องการความพอใจทันที เราสามารถพิจารณาว่า “id” เปรียบเสมือนกับดีบุคคลซึ่งใคร่ครวญป่วยยังคงต้องการความสนุกสนานและความพอเพียงใจเสมอ

“ego” (อีโก้) แทนส่วนของจิตวิญญาณที่รับผิดชอบในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือตอบสนองต่อการปฏิบัติตัวของ “id” ส่วนนี้เปรียบเสมือนเหมือนเสาไม้ที่ยึกยักแสดงการปรับตัวกับความต้องการของ “id” เพื่อทำให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม

“superego” (ซูเปอร์อีโก้) แทนส่วนของจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับความมีศีลธรรม มันแสดงจิตพิสัยและมาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นจากวัฒนธรรมและค่านิยมในสังคม เป็นองค์ประกอบในการตรวจสอบและกำกับพฤติกรรมของเราให้เป็นไปตามคำสั่งหรือกฎแห่งสังคม

ทฤษฎีของ “อิด, อีโก้, และ ซูเปอร์อีโก้” ช่วยให้เราเข้าใจถึงประสบการณ์และพฤติกรรมทางจิตใจของเราในแง่ทางที่ลึกซึ้งมากขึ้น เมื่อเรารู้ว่าความพอใจทันทีและความมีศีลธรรมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจและพฤติกรรมเรา นั่นจะช่วยให้เราสามารถมีความสมดุลและสร้างการเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

“อิด, อีโก้, และ ซูเปอร์อีโก้” จะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความเข้าใจและอภิปรายเกี่ยวกับส่วนที่สำคัญของจิตวิทยานี้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสังคมและพฤติกรรมมนุษย์ในทางที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วย

สิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ผลงานของซิกมันด์ ฟอยด์ เกี่ยวกับ “อิด, อีโก้, และ ซูเปอร์อีโก้” เป็นว่า แนวคิดนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการเข้าใจและวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ โดยมองในแง่ทางความต้องการส่วนบุคคล การปรับตัวและความภูมิใจในการทำศีลธรรม จึงเรียกได้ว่า “อิด, อีโก้, และ ซูเปอร์อีโก้” เป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่สำคัญและแก่นขนาดใหญ่ในการทำความเข้าใจในสังคมและพฤติกรรมมนุษย์ในทางที่ลึกซึ้งขึ้น

The Freudian Theory of “Id, Ego, Superego” 

อิด, อีโก้, และ ซูเปอร์อีโก้ คือจิตใจของมนุษย์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากที่สุด นี่คือแนวคิดที่มีอยู่ตลอดเวลาในวงการศิลปะ วรรณกรรม และพลศึกษา ดังนั้นเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงแสงสว่างต้นเรื่องฟรอยด์และสามสมาคมที่ร่างกฎใกล้ตัวของมนุษย์ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและพัฒนา

1. Id (อิด)

“Id” หมายถึงส่วนที่น้อยและที่มิมีการควบคุมหรือตัดสินใจ มันเป็นส่วนที่ได้รับการกำหนดโดยสมาคมที่ได้รับอิสระในการยืนยันความต้องการทางสัมพันธ์ โดยที่จะไม่สนใจการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามจริต “Id” เป็นส่วนที่มีอำนาจกระทำนานาชนิดและสามารถแสดงออกซ้ำๆ夺ๆความคิดทางเศรษฐธรรมชาตินั่นคือเหตุผลที่ส่วนนี้สามารถใช้ต่างๆบนคนใหม่ๆกำลังศึกษา

2. Ego (อีโก้)

“อีโก้” หมายถึงส่วนที่รับผิดชอบงานกลาง ส่วนนี้จำเป็นต้องคัดเลือกจำกัด ระหว่างความต้องการที่ยังคงอยู่ ดีและความการเมืองต่ำแคลน หรือจำกัด “อีโก้” คือส่วนที่รับผิดชอบในการสร้างความสมดุลของ id และ superego ส่วนนี้ช่วยให้เราสามารถคิดอย่างแก้วแสงในสถานการณ์ต่างๆ

3. Superego (ซูเปอร์อีโก้)

“Superego” หมายถึงส่วนปกติที่กำหนดข้อกำหนดและค่านิยม ซุปเปอร์อีโกเป็นส่วนที่ตรวจสอบการประพฤติของตัวเองและทำหน้าที่รับผิดชอบด้านสัตว์เลี้ยงผู้ใหญ่ เกิดจากการใส่ใจสูงและการจัดการโดยทั่วไป

ขณะที่ “อิด, อีโก้, และ ซูเปอร์อีโก้” เป็นสมาคมต่างๆ คุณสมบัติและบทบาทของมันจะอยู่ในขอบเขตการพูดถึงโดยเฉพาะ “อิด” เชื่อถือในการคิดอย่างง่ายๆ “อีโก้” คือการคิดและการคุมการเกิดขึ้น “ซูเปอร์อีโก้” เชื่อมฉากเพื่อควบคุม “อิด” และ “อีโก้” ด้วยกฎและค่านิยมของสังคม

การทำงานของสามสมาคมทางจิตใจเหล่านี้ซับซ้อนและแตกต่างกันมาก หรืออาจเคลื่อนที่ไปมาในระหว่างสถานะที่แตกต่างกันได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ความสมดุลของสามสมาคมเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการผ่อนปรนและความสุขของมนุษย์

การเข้าใจและการเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด “อิด, อีโก้, และ ซูเปอร์อีโก้”ของฟรอยด์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ แนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมบางครั้งบุคคลอาจมีพฤติกรรมที่ผิดปกติและมักจะหากต้องการทำให้เกิดความคุ้นเคยและความสมดุลระหว่างสามสมาคมทางจิตใจนี้ เข้าใจบทบาทและการทำงานของอิด, อีโก้, และ ซูเปอร์อีโก้ จะช่วยให้เรารู้จักตัวเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ความเข้าใจและการปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ทักษะเหล่านี้เพื่อให้ได้รับการยอมรับและความสำเร็จในการดำเนินชีวิตประจำวัน

Id ego superego

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *